my home in a plumber workshop

At home in a former plumber workshop

Once a workshop for a goldsmith and later a plumber, but after thorough renovation and restoration, the lower floor of the narrow townhouse in inner Holbæk by the fjord, has become stylist and art director Lene Ostenfeldt’s home and workspace, cut into the the absolutely essential

Dansk tekst nederst

Featured in BØRSEN WEEKEND, NYTT ROM / NORWAY

Photo: Anders Schønnemann

With a subdued colorsheme in warm earthy tones, Lene Ostenfeldt, who for 30 years has delivered styling and articles to leading Danish and international magazines, and helps companies with concept development, visual and graphic identity, has shaped her private home and workplace in a former goldsmith and plumber workshop. The house is from 1902 and classified as worthy of preservation, which is why the entire exterior of the entire building should remain due to the conservation. (…)

Purely architecturally, Rikke Lehmann Lundsbjerg from F.L. Ejendomme A / S, who owns the property, went for the task by listening to Holbæk Museum’s wishes, which were, among other things, to maintain windows and doors with wooden frames and the original and special turquoise green color. The unusual building had been allowed to decay completely over many years and it was therefore no easy task to create a contemporary and modern home. Local craftsmen have been in charge of the entire renovation, from the demolition of pretty much everything except the outer walls, to the reconstruction and space distribution of the two floors. It has been upgraded to energy class B, because the outer walls, among other things, has been insulated from the outside with the same type of insulation that NASA uses, and it has provided as much space as possible indoors. The building has just been selected to receive the Historic Houses plaque of buildings worthy of preservation with special architectural and cultural-historical qualities that can inspire others to maintain houses with respect for the conservation values. (…)

Lene Ostenfeldt has a strong need for calm and aesthetics around her, and she has, among other things, created that through the color scheme of all 98 square meters. She has painted with warm earthy tones and lots of natural materials. Furniture and interiors collected over many years, side by side with her own works with natural motifs that adorn several of the walls. “Because I live on the ground floor with varying ceiling heights and a wall close by, I have decorated my sourroundings bright and simple,” says Lene Ostenfeldt, “Nature in color choices and materials is not an expression that I do not like colors, but I am a creative person with a lot going on in my mind. The colors around me help to give calm and space for my creativity to unfold, and at the same time, shades of gray and brown seem exclusive and elegant. Since it is a smaller home, I have chosen that the same color scale goes through all rooms to create coherence ”. (…)

Linked to memories

When you step inside, it is the entrance hall that connects the sleeping area and bathroom with living room and kitchen which are the central rooms, in addition there is a guest bathroom, a small utility room and study. The 98 square meters have made it necessary to downsize. “In connection with a move, it has dawned on me how connected I really am to things. Not the thing as material form and function, but the memories that come with it, ” explains Lene Ostenfeldt and continues,” I have been through a great clean-up and separation process because the space here, in relation to my previous home is limited, and have discovered that the more I get rid of, the more free I feel. Now I surround myself only with what I really need and which means something to me. I have concentrated on a few selected furniture and objects ”. (…)

Beautiful light from the crooked corners of the hallway. Floor in width oak planks in maintenance-free artificial wood. Jealousy is a heirloom, the Spun Light lamp by Sebastian Wrong for Flos.

Creative leg brace

“I see a great gift in limitations, both in my working life and when I style my own space,” explains Lene Ostenfeldt, who among other things uses her creative energy to also advise companies on visual identity, and continues, “The oblique and in the first place impossible angles and details, I think are really interesting in architecture. It often turns out that this is exactly what makes your home charming and something special, what makes the difference between somewhere to live and a home. It’s sad when homes are just a reflection of the latest new interior trends of the time, there must be some personality and documentation for a lived life. Make room for skews and obsolete corners. It can be a creative and very interesting leg span ”. (…)

Nature motifs of forest, meadow, beach and water as photo art on walls expand the horizon. From the living room there is access to a covered terrace and look to Holbæk old harbor and ferry port. “A good piece of advice when decorating your outdoor space, terrace or yard, large or small, is to think about how planting and greenery in pots and beds also looks from inside the house, seen from windows and glass sections,” says Lene, “In Denmark, we spend a large part of the year indoors, so it is important for our well-being to feel connected to nature, even in the middle of the city ”. A good space meets the functional as well as the aesthetic needs of those who use the spaces. “Creating an unpretentious interior design is a balancing act. The composition depends to a large extent on the coherence of the individual elements, it is not about expensive or cheap, but in short, is it nice to be here, ” is her advice.

/

Feature in NYTT ROM – The One Fine Day issue

/

Hjemme i et tidligere blikkenslagerværksted

Her lå engang et værksted for en guldsmed og senere en blikkenslager, men efter gennemgribende renovering og restaurering, er nederste etage af det smalle byhus i det indre Holbæk ved fjorden, blevet stylist og art directors Lene Ostenfeldts bolig og arbejdsplads.

Foto: Anders Schønnemann

Med afdæmpet farvevalg i varme jordtoner, har Lene Ostenfeldt, der gennem 30 år leveret styling og artikler til førende danske og internationale magasiner, og hjælper virksomheder med konceptudvikling, visuel og  grafisk identitet, formet sin private bolig og arbejdsplads i det oprindelige guldsmede- og blikkenslagerværksted. Huset er fra 1902 og klassificeret bevaringsværdigt, hvorfor hele bygningens samlede udvendige udtryk skulle bestå pga. fredningen. Rent arkitektonisk gik Rikke Lehmann Lundsbjerg fra F.L. Ejendomme A/S, som ejer ejendommen, til opgaven ved at lytte til Holbæk Museums ønsker, der blandt andet var at bibeholde vinduer og døre med trærammer samt den originale turkisgrønne farve. Den usædvanlige bygning havde fået lov til at forfalde fuldstændigt gennem mange år og det var derfor ikke nogen enkel opgave at skabe en tidsvarende og moderne bolig. Lokale håndværkere har forestået hele renoveringen, fra nedrivning af stort set alt på nær ydermure, til genopbygning og rumfordeling af de to etager. Det er blevet opgraderet til energiklasse B, fordi ydermurene bl. a. er blevet isoleret udefra med samme type isolering som NASA bruger, og det har givet mest muligt plads indendøre. Bygningen er netop udvalgt til at modtage Historiske Huses plakette over bevaringsværdige bygninger med særlige arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter, som kan inspirere andre til at vedligeholde huse med respekt for bevaringsværdierne.

Lene Ostenfeldt har et stærkt behov for ro og æstetisk omkring sig, og det har hun bl.a. skabt gennem farvevalget i alle de 98 kvadratmeter. Her har hun valgt at male med varme jordfarver og indrette sig med masser af naturmaterialer. Møbler og interiør samlet gennem mange år, side om side med hendes egne værker med naturmotiver der pryder flere af væggene. ” Fordi jeg bor i stueplan med varierende loftshøjde og en mur tæt på, har jeg indrettet mig lyst og enkelt, ” siger Lene Ostenfeldt, ” Natur i farvevalg og materialer er ikke et udtryk for at jeg ikke kan lide farver, men jeg er et kreativt menneske med stor tankevirksomhed. Farverne omkring mig er med til at give ro og plads til at kreativiteten kan udfolde sig, og samtidig virker gråtoner og brune nuancer eksklusive og elegante. Da det er en mindre bolig, har jeg valgt at den samme farveskala går igennem alle rum for at skabe sammenhæng ”.

Knyttet til minder

Når man træder indenfor, er det entréen der forbinder soveafdeling og badeværelse med stue og køkken som er de centrale rum, derudover er der gæstebadeværelse, et lille bryggers og arbejdsværelse. De 98 kvadratmeter har gjort det nødvendigt at downsize. ” I forbindelse med en flytning er det gået op for mig hvor bundet jeg i virkeligheden er til ting. Ikke tingen som materiel form og funktion, men minderne der følger med, ” forklarer Lene Ostenfeldt og fortsætter, ” Jeg har været igennem en stor oprydnings- og udskillelses proces fordi pladsen her i forhold til min tidligere bolig er begrænset, og har opdaget, at jo mere jeg skiller mig af med, des mere fri føler jeg mig. Nu omgiver jeg mig kun med det jeg virkelig har brug for og som betyder noget for mig. Jeg har koncentreret mig om få udvalgte møbler og objekter ”.

Kreativt benspænd

” Jeg ser en stor gave i begrænsninger, både i mit arbejdsliv og når jeg indretter mig, ” forklarer Lene Ostenfeldt, der blandt andet bruger sin kreative energi på også at rådgive virksomheder om visuel identitet, og fortsætter, ” De skæve og i første omgang umulige vinkler og detaljer synes jeg er virkelig interessant i arkitektur. Det viser sig ofte, at det netop er det der gør der hvor man bor til charmerende og noget særligt, det der gør forskellen på en bolig og et hjem. Det er trist når boliger blot er en afspejling af tidens sidste nye interiørobjekter, der skal være personlighed og dokumentation for et levet liv. Giv plads til skævheder og ukurante hjørner. Det kan blive et kreativt benspænd ”.

Naturmotiver af skov, eng, strand og vand som fotokunst på vægge udvider horisonten. Fra stuen er der udgang til overdækket terrasse og kig til Holbæk gamle havn og færgehavn. ” Et godt råd når man indretter sit uderum , terrasse eller gård, stort eller småt, er at tænke hvordan beplantning og grønt i krukker og bede tager sig ud også indefra huset, set fra vinduer og glaspartier, ” siger Lene, ” I Danmark opholder vi os en stor del af året indendørs, så det er vigtigt for vores velbefindende at føle forbindelse til naturen, selv midt i byen ”.

Et godt rum opfylder de funktionelle såvel som de æstetiske behov for de som bruger rummene. ” At skabe en uprætentiøs indretning er en balancegang. Kompositionen afhænger i høj grad af sammenhængen af de enkelte elementer, det handler ikke om dyrt eller billigt, men kort og godt, er her rart at være,” lyder hendes råd.

Børsen Weekend Bolig

/

Et baggårdshus i en historisk bygning i Holbæk, der kan dateres tilbage til 1902. Klassificeret bevaringsværdigt i klasse 3. Energiklasse B, blandt andet har ydermure samme isolering som NASA bruger, for at få mest muligt plads indendørs.

Lene Ostenfeldt har gennem 30 år leveret styling og artikler til førende danske og internationale magasiner, og hjælper virksomheder med konceptudvikling, Art Direction, farveudvikling, visuel- og  grafisk identitet. Altid med intuition og æstetik son fællesnævner.

Hyggelig solkrog ved indgangspartiet. Størrelsen på vinduessprosserne er forskellige, fordi det var de oprindelige vinduer også på det tidligere blikkenslagerværksted. Ejendommens udvendige udtryk er tro mod det originale, mens alt indvendigt er gennemgribende renoveret.

Soveværelset har samme rolige atmosfære som resten af boligen. Få elementer skaber atmosfære som sengetæppet syet af velour fra Designers Guild. Gulvtæppe i silke og viscose fra Linie Design. Sengelamper fra Luceplan, gulvlampe fra Frau Meier. Transparent gardin fra Ikea skærmer for forbipasserende i gården og giver smukt lysindfald.

Arbejdspladsen er indrettet så der lige netop er det der er brug for, for at kunne fokusere og være kreativ. Lyset ændrer sig i løbet af dagen, den dobbelte dør åbner ud til gårdhaven. Hæve- sænkebord er lavet på mål, skabsmodul fra AtBo.

Læderlænestolene er vintage fra 50`erne, fra Lenes barndomshjem i Sønderjylland, håndbygget på lokal møbelfabrik. Læderet er patineret med karakter og personlighed. 

Sofa  fra Ikea med hjemmelavede puder. Monokromt maleri og croquis samt naturfotografi af Lene Ostenfeldt, på aluminium af Grafik & Foto. Lamper fra Flos og Handvärk, rundt gulvtæppe fra Ege Tæpper.

Smukt lysindfald fra de skæve hjørner i entreen. Gulv i bredde egeplanker i vedligeholdelsesfrit kunsttræ. Jalousiskab er et arvestykke, lampen Spun Light af Sebastian Wrong for Flos.

Køkken fra Kvik. Køkkengrej i stål og messing bløder det enkle look op og gør det hyggeligt. Sorthvidt fotografi af Lene Ostenfeldt.

Enkle hylder med kaffekander og køkkengrej gør stemningen i køkkenafdelingen uhøjtidelig.

Design fra Lyngby Porcelain, Bodum, Hay, Gense og juicepresser fra Spinchy.

Mogens Andersen har lavet vasen der er nummereret og unika fra Royal Copenhagen. Det store værk på væggen er akryl på lærred af Lene Ostenfeldt. Lampen i akryl samt de hvide stole er fra Kartell. Spisebord i massivt egetræ og glas, har Lene selv designet og fået lavet på et beskyttet værksted. På væggen foto af Lene Ostenfeldt, på aluminium af Grafik & Foto.

Mogens Andersen har lavet vasen der er nummereret og unika fra Royal Copenhagen. Det store værk på væggen er akryl på lærred af Lene Ostenfeldt. Lampen i akryl samt de hvide stole er fra Kartell. Spisebord i massivt egetræ og glas, har Lene selv designet og fået lavet på et beskyttet værksted.

Samling af bøger, keramik og objekter på lang reol lavet af en fyrretræsplanke og metalben, malet kaffebrunt.

Det store skab har fulgt Lene gennem mange år. Nu rummer det en stor samling af glas, porcelæn og keramik.

Den overdækkede terrasse er implementeret til den oprindelige bygning og har kig til Holbæk gamle havn og færgehavn. I krukkerne bambus, buksbom, Japansk Ahorn og krydderurter.

Træbænk fra et byggemarked har fået samme farve som vinduesrammerne.

/